Give me the bullet points
Vis meg hovedpunktene
Icon
 • Battle-Tested Fullstack Solution

 • Yielding

 • Automated Dynamic Pricing

 • Optimised Utilisation

 • Automated Damage Handling

 • Fleet Management

 • Booking Engine

 • Telematics

 • Bunnsolid Fullstack løsning

 • Yielding

 • Automatiserte og dynamiske priser

 • Optimalisert utnyttelse

 • Automatisert skadehåndtering

 • Flåtestyring

 • Reservasjonsmotor

 • Telematikk

Icon
 • Car Sharing

 • Corporate Carsharing

 • Damage App

 • Customer App

 • Fast Track Solution

 • Car Subscription Service

 • Realtime Statistics

 • CRM

 • Bildeling

 • Bedrift bildeling

 • Skade App

 • Kunde App

 • Fast Track løsning

 • Bilabonnementstjeneste

 • Statistikk i sanntid

 • Kunderelasjonshåndtering

Icon
 • Lock/Unlock Car Through App

 • Key in Sharebox Lockers

 • Keyless Through App

 • Customer Portal

 • Integrations

 • KPI Dashboard

 • Invoicing

 • Accounting

 • Åpne og låse bil gjennom app

 • Nøkkel i Sharebox-skap

 • Nøkkelløst gjennom app

 • Kundeportal

 • Integrasjoner

 • KPI Dashboard

 • Fakturering

 • Regnskap

AppContactless Car Rental

Explore

Kontaktløs bilutleie

Se mer

Contactless Car Rental

Explore

Kontaktløs bilutleie

Se mer
App

Icon

FLEET MANAGEMENT

FLÅTESTYRING

All fleet check-in can be managed in an app running on all platforms which can be managed on any mobile phone or tablet. Date, mileage, fuel etc is registered into the rental system and the damage history (existing damages included images) are available from the app. New damages can be registered and reports of new damages become available in the rental system immediately for follow up.

All innsjekking i flåten kan administreres i en app som kjører på alle plattformer. Den kan administreres på hvilken som helst mobiltelefon eller nettbrett. Dato, kjørelengde, drivstoff osv, er registrert i leiesystemet. Skadeshistorikken (eksisterende skader, inkludert bilder) er tilgjengelig fra appen. Nye skader kan registreres og rapporter om nye skader blir tilgjengelig i leiesystemet umiddelbart for oppfølging.

Icon

RATES, PRODUCTS
AND YIELDING

PRISER, PRODUKTER OG UTBYTTE

Efficient competitiveness rely on flexible rates. Build, copy and edit rates with individual attributes for insurances and products. Integrate with franchisors rate codes for import/export.

Effektiv konkurranseevne er avhengig av fleksible priser. Bygg, kopier og rediger priser med individuelle attributter for forsikringer og produkter. Integrer med franchisegivere koder for import / eksport.

Icon

INSTALLATION AND TRAINING

INSTALLASJON OG TRENING

Dynamic setup of locations, rates and other infrastructure. The Agile system provides a wide variety of settings allowing you to customize the system to fit your rental operation. The rental locations are set up individually, allowing full flexibility in market adaptations.

Dynamisk oppsett av steder, priser og annen infrastruktur. Agile-systemet gir et bredt utvalg av innstillinger slik at du kan tilpasse systemet slik at det passer din utleieoperasjon. Leieplassene er satt opp individuelt, slik at du får full fleksibilitet i markedstilpasninger.


Icon

ACCOUNTING

REGNSKAPSFØRING

One stop shop - handles fleet, customers, rates, rental contracts and invoicing. Transfer all transactions to your accounting software and the posting is completed.

Alt på ett sted - flåte, kunder, priser, leiekontrakter og fakturering. Overfør alle transaksjoner til din regnskapsprogramvare og innlegget er fullført.

Icon

BOOKINGS

BESTILLINGER

Make reservations directly into the Agile system through user-friendly and customisable web pages. Provide your corporate look by easily designing the interfaces in the Agile web engine before deploying them in the cloud

Gjør bestillinger direkte inn i Agile-systemet gjennom brukervennlige og tilpassbare nettsider. Gi bedriften utseende ved å enkelt utforme grensesnittene i Agile webmotor før du distribuerer dem i skyenIcon

BUSINESS INTELLIGENCE

FORRETNINGSVIRKSOMHET

A cloud based database with unlimited processing resources as the backbone - user friendly and logical interfaces, designed with the rental process in focus as front end. State of the art logistics and hands on reports. Application for check in and damage control.

En skybasert database med ubegrensede behandlingsressurser - brukervennlige og logiske grensesnitt, designet med utleieprosessen i fokus som frontend. Toppmoderne logistikk og 'hands on' rapport. Egen app for innsjekking og skadekontroll.

Icon

EMPLOYEE PERFORMANCE

ANSATTES YTELSE

Incremental sales are an integrated part of a rental operation. Reporting on performance and KPI's to improve efficiency and performance at all levels.

Økt salg er en integrert del av en leieoperasjon. Rapportering om ytelse og KPI for å forbedre effektiviteten og ytelsen på alle nivåer.Icon

CUSTOMER INTERACTION

KUNDEINTERAKSJON

Agile Solutions gives your rental staff all the tools needed to serve your customer in a professional and expedited manner. Information about the customers rental history and preferences is the basis for the conversation.

Agile Solutions gir ditt leiepersonale alle verktøyene som trengs for å betjene kunden på en profesjonell og rask måte. Informasjon om kundens leiehistorie og preferanser er grunnlaget for samtalen.

Icon

LOGISTICS AND UTILIZATION

LOGISTIK OG UTILISERING

Utilization is directly affecting your financial results. Effective tools to manage utilization is crucial to your business efficiency and performance.

Utnyttelse påvirker direkte dine økonomiske resultater. Effektive verktøy for å håndtere utnyttelse er avgjørende for virksomhetenes effektivitet og ytelse.