AgileCar

FLEET MANAGEMENT

FLÅTESTYRING

All fleet check-in can be managed in an app running on all platforms which can be managed on any mobile phone or tablet. Date, mileage, fuel etc is registered into the rental system and the damage history (existing damages included images) are available from the app. New damages can be registered and reports of new damages become available in the rental system immediately for follow up.

All innsjekking i flåten kan administreres i en app som kjører på alle plattformer. Den kan administreres på hvilken som helst mobiltelefon eller nettbrett. Dato, kjørelengde, drivstoff osv, er registrert i leiesystemet. Skadeshistorikken (eksisterende skader, inkludert bilder) er tilgjengelig fra appen. Nye skader kan registreres og rapporter om nye skader blir tilgjengelig i leiesystemet umiddelbart for oppfølging.

AgileCar

RATES, PRODUCTS AND YIELDING

PRISER, PRODUKTER OG UTBYTTE

Efficient competitiveness rely on flexible rates.
Build, copy and edit rates with individual attributes for insurances and products. Integrate with franchisors rate codes for import/export.

Effektiv konkurranseevne er avhengig av fleksible priser.
Bygg, kopier og rediger priser med individuelle attributter for forsikringer og produkter. Integrer med franchisegivere koder for import / eksport.AgileCar

INSTALLATION AND TRAINING

INSTALLASJON OG TRENING

Dynamic setup of locations, rates and other infrastructure. The Agile system provides a wide variety of settings allowing you to customize the system to fit your rental operation. The rental locations are set up individually, allowing full flexibility in market adaptations.

Dynamisk oppsett av steder, priser og annen infrastruktur. Agile-systemet gir et bredt utvalg av innstillinger slik at du kan tilpasse systemet slik at det passer din utleieoperasjon. Leieplassene er satt opp individuelt, slik at du får full fleksibilitet i markedstilpasninger.

AgileCar

EMPLOYEE PERFORMANCE

ANSATTES YTELSE

Incremental sales are an integrated part of a rental operation. Reporting on performance and KPI's to improve efficiency and performance at all levels.

Økt salg er en integrert del av en leieoperasjon. Rapportering om ytelse og KPI for å forbedre effektiviteten og ytelsen på alle nivåer.


booking

BOOKINGS

BESTILLINGER

Make reservations directly into the Agile system
through user-friendly and customisable web pages.
Provide your corporate look by easily designing the interfaces in the Agile web engine before deploying
them in the cloud
Gjør bestillinger direkte inn i Agile-systemet
gjennom brukervennlige og tilpassbare nettsider.
Gi bedriften utseende ved å enkelt utforme grensesnittene i Agile webmotor før du distribuerer
dem i skyen
booking

AgileCar

BUSINESS INTELLIGENCE

FORRETNINGSVIRKSOMHET

A cloud based database with unlimited processing resources as the backbone - user friendly and logical interfaces, designed with the rental process in focus as front end. State of the art logistics and hands on reports. Application for check in and damage control.

En skybasert database med ubegrensede behandlingsressurser - brukervennlige og logiske grensesnitt, designet med utleieprosessen i fokus som frontend. Toppmoderne logistikk og 'hands on' rapport. Egen app for innsjekking og skadekontroll.

AgileCar

ACCOUNTING

REGNSKAPSFØRING

One stop shop - handles fleet, customers, rates, rental contracts and invoicing. Transfer all transactions to your accounting software and the posting is completed.

Alt på ett sted - flåte, kunder, priser, leiekontrakter og fakturering. Overfør alle transaksjoner til din regnskapsprogramvare og innlegget er fullført.AgileCar

CUSTOMER INTERACTION

KUNDEINTERAKSJON

Agile Solutions gives your rental staff all the tools needed to serve your customer in a professional and expedited manner. Information about the customers rental history and preferences is the basis for the conversation.

Agile Solutions gir ditt leiepersonale alle verktøyene som trengs for å betjene kunden på en profesjonell og rask måte. Informasjon om kundens leiehistorie og preferanser er grunnlaget for samtalen.

AgileCar

LOGISTICS AND UTILIZATION

LOGISTIK OG UTILISERING

Utilization is directly affecting your financial results. Effective tools to manage utilization is crucial to your business efficiency and performance.

Utnyttelse påvirker direkte dine økonomiske resultater. Effektive verktøy for å håndtere utnyttelse er avgjørende for virksomhetenes effektivitet og ytelse.